Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

Доступ до публічної інформації, фінансування

Згідно статті 30 Закону України "Про освіту" заклади освіти, що отримують кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Всі заклади освіти Царичанської селищної ради працюють згідно затверджених Статутів закладів.
Структура органів управління освітою: Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради - начальник і 2 головних спеціаліста
Вакантні посади в закладах освіти відсутні.
Мова освітнього процесу в усіх закладах освіти Царичанської селищної ради - українська.
Додаткові платні послуги в закладах освіти не надаються.
Територія обслуговування, закріплена за закладами освіти розпорядженням Царичанської селищної ради 
Зведений кошторис на 2018 рік

 

зведений кошторис на 2018 рік 

           
Вид бюджету: селищний          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06  Відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*  
          (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 51875593,00 770500,00 52646093,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 51875593,00 X 51875593,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 770500,00 770500,00
 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 770500,00 770500,00
 (розписати за підгрупами)       0,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 770500,00 770500,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X 0,00 0,00
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 51875593,00 770500,00 52646093,00
Поточні видатки 2000 51875593,00 770500,00 52646093,00
Оплата праці 2110 31654977,00 0,00 31654977,00
Заробітна плата 2111 31654977,00 0,00 31654977,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 7186356,00 0,00 7186356,00
Використання товарів і послуг 2200 13003918,00 770500,00 13774418,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1208256,00 0,00 1208256,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 17670,00 0,00 17670,00
Продукти харчування 2230 2274717,00 770500,00 3045217,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 467186,00 0,00 467186,00
Видатки на відрядження 2250 147880,00 0,00 147880,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 8872389,00 0,00 8872389,00
Оплата теплопостачання 2271 5745675,00 0,00 5745675,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 389821,00 0,00 389821,00
Оплата електроенергії 2273 700801,00 0,00 700801,00
Оплата природного газу 2274 2036092,00 0,00 2036092,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 15820,00 0,00 15820,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 15820,00 0,00 15820,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 28342,00 0,00 28342,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 28342,00 0,00 28342,00
Інші поточні видатки 2800 2000,00 0,00 2000,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
Керівник       Китайгора С.М.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу
      Омелян О.В.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.*** 03 січня 2018        
  (число, місяць, рік)        
           
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Звіт за результатами проведеної роботи щодо ефективності й законності використання коштів спеціального фонду за 2017 рік (9 м.):
КПК КЕКВ Затверджений кошторис на 2017 рік Уточнений кошторис на звітний період Виконання бюджету за             9 місяців  2017 р. Примітка                         
1011020 (02 фонд) 2000 0,00 0,00 0,00  
2210 0,00 0,00 0,00  
2230 0,00 0,00 0,00  
2240 0,00 0,00 0,00  
2800 0,00 0,00 0,00  
3000 0,00 0,00 0,00  
3110 0,00 0,00 0,00  
3132 0,00 0,00 0,00  
Разом 0,00 0,00 0,00  
1011020 (03 фонд) 2000 0,00 0,00 0,00  
2210 0,00 0,00 0,00  
2230 0,00 0,00 0,00  
2240 0,00 0,00 0,00  
2800 0,00 0,00 0,00  
3000 0,00 0,00 0,00  
3110 0,00 0,00 0,00  
3132 0,00 0,00 0,00  
Разом 0,00 0,00 0,00  
1011020 (07 фонд) 3110 181745,00 181745,00 148135,00 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:
      35400,00 плити електричні для Мих.ЗОШ (15800 грн.) та Цар. філії І-ІІ ст. (19600 грн.)
      41997,00 ноутбуки для Царич., Баб. та Пряд. ЗОШ (3*13999)
      15204,00 проекційний екран для Баб. та Пряд. ЗОШ (2*7602)
      36000,00 проектори для Царич., Баб. та Пряд. ЗОШ (3*12000)
      10894,00 помпа для Преображенської ЗОШ 
3132 1608764,00 1608764,00 1258068,47 Капітальний ремонт інших об'єктів, в т.ч.:
      74892,58 проект.-кошт. док. по об'єкту "Кап.рем.- заміна вікон.блоків Баб.ЗОШ"
      1165082,89 вик.роботи по об'єкту "Кап.рем.- заміна вікон.блоків Баб.ЗОШ"
      18093,00 технагляд по об'єкту "Кап.рем.- заміна вікон.блоків Баб.ЗОШ"
Разом 1790509,00 1790509,00 1406203,47  
1011020 (зведена) 2000 0,00 0,00 0,00  
2210 0,00 0,00 0,00  
2230 0,00 0,00 0,00  
2240 0,00 0,00 0,00  
2800 0,00 0,00 0,00  
3000 1790509,00 1790509,00 1406203,47  
3110 181745,00 181745,00 148135,00  
3132 0,00 0,00 18093,00  
Разом 1790509,00 1790509,00 1406203,47  
В.о. начальника відділу освіти       
Виконкому Царичанської СР     Л.В. Кондакова
В.о. директора-головного бухгалтера    
КЗ "Централізована бухгалтерія"     О.В. Омелян

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

 

 

28.01.2002 № 57

 

 

(у редакції наказу Міністерства фінансівУкраїни

 

від 04.12.2015 № 1118)

 

Затверджений у сумі Сто тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот

 

шістдесят три гривні 00 коп.(139963,00 грн.)

                   

 

 (сума літерами і цифрами)

 

В.о. начальника Відділу освіти Виконкому Царичанської СР

 

(посада)                      

 

 

 

          Л.В. Кондакова

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

21.08.2017р.

 

 

 

 

  (число, місяць, рік)

 

М.П.

 

 

 

 

 

КОШТОРИС  на  2017 рік:

41428297 Відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

смт. Царичанка

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - бюджет об'єднаної територіальної громади

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування  державного бюджету_______________________________________________,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл)

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

 

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

139963

0

139963

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

139963

х

139963

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

0

0

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

х

0

0

Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

250101

х

0

0

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

250102

х

 

0

Плата за оренду майна бюджетних установ 

250103

х

0

0

 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

х

0

0

від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

250201

х

 

0

отримані на виконання окремих доручень

250202

х

 

0

 - інші надходження , у т.ч.

 

х

0

0

  - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

х

 

0

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

41032500

 

 

 

 - фінансування ( розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання)

 

 

0

0

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

410304

х

0

0

Інші субвенції

410350

х

0

0

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

х

0

0

   - повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

х

0

0

 

х

х

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

х

139963

0

139963

 Поточні видатки

2000

139963

0

139963

Оплата праці 

2110

65526

0

65526

         Заробітна плата

2111

65526

 

65526

         Грошове забезпечення військовослужбовців         

2112

0

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

14405

 

14405

Використання товарів і послуг

2200

60032

0

60032

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

794,28

0

794,28

         Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

309

 

309

         Продукти харчування

2230

0

 

0

         Оплата послуг (крім комунальних)

2240

13054

 

13054

Видатки на відрядження

2250

13731,26

 

13731,26

Видатки на заходи соціального призначення

2260

0

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

32143,46

0

32143,46

         Оплата теплопостачання

2271

30757

 

30757

         Оплата водопостачання і водовідведення

2272

467,46

 

467,46

         Оплата електроенергії 

2273

919

 

919

         Оплата природного газу

2274

0

 

0

         Оплата інших енергоносіїв

2275

0

 

0

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2610

0

 

0

Трансферти органам державного управління  інших  рівнів

2620

0

 

0

Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

2630

0

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

         Виплата пенсій і допомоги

2710

0

 

0

         Стипендії

2720

0

 

0

         Інші виплати населенню

2730

0

 

0

Інші видатки

2800

0

 

0

 Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

         Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

        Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

         Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

         Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

          Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

          Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

          Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів   

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

 Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

 Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

 

Л.В. Кондакова

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.о. директора - головного бухгалтера комунального закладу "Централізована бухгалтерія"

 

 

О.В. Омелян

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

21.08.2017р.

 

 

 

 

                                       (число, місяць, рік)

 

 

 

 

М.П.**

 

 

 

 

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України                                   28.01.2002 №57                                                      (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 № 1118)

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИС  на 2017 рік:

41428297 Відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

смт. Царичанка

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - бюджет об'єднаної територіальної громади

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Відділ освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування  державного бюджету_______________________________________________,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

 

 

 

 

(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

 

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

10938962

1608764

12547726

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

10938962

х

10938962

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

1608764

1608764

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

х

0

0

Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

250101

х

0

0

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

250102

х

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ 

250103

х

0

0

 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

х

0

0

від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

250201

х

0

0

отримані на виконання окремих доручень

250202

х

0

0

 - інші надходження , у т.ч.

 

х

1608764

1608764

  - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

х

1488764

1488764

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

41032500

 

1488764

1488764

 - фінансування ( розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання)

 

 

120000

120000

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

410304

х

0

0

Інші субвенції

410350

х

120000

120000

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

х

120000

120000

   - повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

х

0

0

 

х

х

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

х

10938962

1608764

12547726

 Поточні видатки

2000

10938962

0

10938962

Оплата праці 

2110

7722751

0

7722751

         Заробітна плата

2111

7722751

0

7722751

         Грошове забезпечення військовослужбовців         

2112

0

0

0

Нарахування на оплату праці

2120

1683690

0

1683690

Використання товарів і послуг

2200

1531921

0

1531921

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

30288

0

30288

         Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

2000

0

2000

         Продукти харчування

2230

108942

0

108942

         Оплата послуг (крім комунальних)

2240

61240

0

61240

Видатки на відрядження

2250

4448

0

4448

Видатки на заходи соціального призначення

2260

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1312203

0

1312203

         Оплата теплопостачання

2271

987414

0

987414

         Оплата водопостачання і водовідведення

2272

56645

0

56645

         Оплата електроенергії 

2273

260491

0

260491

         Оплата природного газу

2274

7653

0

7653

         Оплата інших енергоносіїв

2275

0

0

0

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

12800

0

12800

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

12800

0

12800

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0

0

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0

0

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2610

0

0

0

Трансферти органам державного управління  інших  рівнів

2620

0

0

0

Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

2630

0

0

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

         Виплата пенсій і допомоги

2710

0

0

0

         Стипендії

2720

0

0

0

         Інші виплати населенню

2730

0

0

0

Інші видатки

2800

600

0

600

 Капітальні видатки

3000

0

1608764

1608764

Придбання основного капіталу

3100

0

1608764

1608764

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

         Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0

0

0

        Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

1608764

1608764

         Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень)

3131

0

0

0

         Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

0

1608764

1608764

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

          Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0

0

0

          Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0

0

0

          Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

3150

0

0

0

Придбання землі і нематеріальних активів   

3160

0

0

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0

0

0

Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

3230

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

3240

0

0

0

 Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

 Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

Нерозподілені видатки

9000

0

0

0

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу освіти Виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

 

Л.В. Кондакова

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.о. директора - головного бухгалтера комунального закладу "Централізована бухгалтерія"

 

 

О.В. Омелян

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

07.07.2017р.

 

 

 

 

                                       (число, місяць, рік)

 

 

 

 

М.П.**

 

 

 

 

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.