Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти Виконавчого комітету

 Царичанської селищної ради

 

1.     Загальні положення

1.1.Відділ  освіти  Виконавчого комітету Царичанської селищної ради   (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом  виконавчого комітету Царичанської селищної ради, який утворюється рішенням Царичанської селищної ради. Є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.2.Найменування: ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.3.Юридична адреса: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, вул. Соборна, буд. 40-А.

1.4. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти                і науки  України, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями селищної  ради,  а також цим Положенням.

 1.5. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки та затверджуються рішенням сесії Царичанської селищної ради.

 1.6. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки                       в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Управління відділом освіти здійснюється його засновником.

 

2.     Основні завдання відділу освіти

2.1.Реалізація державної політики в галузі освіти.

2.2.Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України  права громадянин на отримання  дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.3.Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться                    в межах  території Царичанської селищної ради і належать до ЇЇ сфери управління та координація діяльності цих навчальних закладів.

2.4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.

2.5.Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти.

        2.6.Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.7. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території селищної ради.

2.8.Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.9.Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території селищної ради; оприлюднення результатів ліцензування та  атестації.

2.10.Сприяти розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.11.Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками,    в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

2.12.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів.

2.13.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.14.Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.

 

3.     Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними закладами району

3.1.1.Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території селищної ради.

3.1.2.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції раді та її виконавчому комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.1.5.Проводить державну атестацію навчальних закладів (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6.Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7.Вивчає потребу та вносить пропозиції про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та  реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання                            у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

3.1.8.Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9.Вносить пропозиції про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів,  навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.2.10.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

3.2.1.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня                і  обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної середньої освіти.

3.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.2.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову               в державних та комунальних навчальних закладах.

3.2.6.Готує статути (зміни до статутів) навчальних закладів, подає на затвердження до селищної ради та до органу державної реєстрації для проведення реєстрації.                  

       

      3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

     3.3.1.Сприяє навчально-методичному  забезпеченню навчальних закладів.

     3.3.2.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки  України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

     3.3.3.Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

     3.3.4.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичних літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

     3.3.5.Видає інформаційно-методичні бюлетені.

 

3.4.Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

  3.4.1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

  3.4.2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

  3.4.3.Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

  3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

  3.5.2.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема  до роботи в осінньо-зимовий період.

  3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

 

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу

в навчальних закладах району та забезпечення їх соціального захисту

3.6.1. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і у встановленому порядку вносить їх на розгляд селищної ради.

3.6.2.Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих                                   і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

3.6.3.Координує в межах своєї компетенції діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій  щодо організації відпочинку дітей загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів; дозвілля дітей.

3.6.4.Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей.

3.6.5.Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї.

3.6.6.Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу.

3.6.7.Проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, з питань, що належать до його компетенції.

3.6.8.Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

3.6.9.Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних та регіональних програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

3.6.10.Забезпечує облік та контроль за своєчасним розглядом письмових та усних звернень громадян.

3.6.11. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-трудових  відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань.

 3.6.12.Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів                 і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.6.13.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.14.Сприяє діяльності дитячих  організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.15.Надає в установленому порядку підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту.

3.6.16.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.6.17.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.18.Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.19.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.20.Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах і ,                у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.6.21.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.22.Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.23.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.24.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

 

3.7. Інша діяльність відділу освіти

  3.7.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан                     і розвиток освіти на території селищної ради; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

  3.7.2.Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти (не рідше ніж один на рік).

  3.7.3.Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

  3.7.4.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

  3.7.5. Вживає заходів, передбачених Законом України „Про  доступ  до публічної інформації”,  щодо  забезпечення  доступу  до  інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

 

4.     Права відділу  освіти

4.1.Залучити до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти.

4.3.Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі селищної ради.

4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів                      і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради.

4.8.Укладати  в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

5.     Керівництво та апарат управління

5.1.Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Царичанської селищної ради за погодженням                          з начальником департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш 5 років та володіти державною мовою.

 

5.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами

5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу.

5.2.2.Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання.

5.2.3.Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання.

5.2.4. Призначає на посаду керівників навчальних закладів і установ освіти за погодженням з засновником.

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних працівників.

5.2.6.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

5.2.7.Подає на затвердження голови Царичанської селищної ради  проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.

5.2.8.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.

5.2.9.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

5.2.10.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти  селищної ради державними нагородами, в тому числі  і  президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.11.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.2.12.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Царичанської селищної ради, начальником департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Царичанської селищної ради за поданням начальника відділу освіти.

5.5. Начальник відділу освіти вносить пропозиції щодо формування штату працівників відділу освіти, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою виконавчого комітету Царичанської селищної ради за поданням начальника відділу освіти.

 

5.6. Структура відділу освіти виконкому Царичанської

селищної ради

5.6.1.При відділі освіти створюється колегія.

5.6.2.При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

5.7. Відділ освіти співпрацює з іншими освітніми установами, організаціями, розташованими на території селищної ради.

5.8. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконкому Царичанської селищної ради,  департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та  інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.