Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти Виконавчого комітету

 Царичанської селищної ради

 

  1. Загальні положення

1.1.Відділ  освіти  Виконавчого комітету Царичанської селищної ради   (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом  виконавчого комітету Царичанської селищної ради, який утворюється рішенням Царичанської селищної ради. Є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.2.Найменування: ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.3.Юридична адреса: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, вул. Соборна, буд. 40-А.

1.4. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти                і науки  України, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями селищної  ради,  а також цим Положенням.

 1.5. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки та затверджуються рішенням сесії Царичанської селищної ради.

 1.6. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки                       в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, бланк.

1.7. Управління відділом освіти здійснюється його засновником.

 

  1. Основні завдання відділу освіти

2.1.Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території.

2.2. Забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті.

2.3.Здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах  території Царичанської селищної ради і належать до її сфери управління та координація діяльності цих освітніх закладів.

2.4.Прогнозування розвитку мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти.

2.5.Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.6. Зміцнення матеріальної бази закладів освіти, створення безпечного освітнього середовища.

2.7.Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.8.Участь у проведенні ліцензування закладів освіти усіх типів і форм власності, розташованих на території селищної ради; оприлюднення результатів ліцензування.

2.9.Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

2.10.Комплектування освітніх закладів педагогічними працівниками,    в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

2.11.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти.

2.12.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах і установах освіти.

2.13.Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.

 

  1. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти Царичанської селищної ради

3.1.1.Здійснює управління закладами дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території селищної ради.

3.1.2.Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції раді та її виконавчому комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Сприяє забезпеченню права на здобуття освіти незалежно від статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, а також інших обставин та ознак.

3.1.5. Готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та  реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення інклюзивних або спеціальних класів, організацію навчання в закладах загальної середньої освіти за очною, дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною, заочною формами, формою педагогічного патронажу.

3.1.8. Погоджує проекти будівництва закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти Царичанської селищної ради.

 

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

3.2.1.Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і  обсягу освітніх послуг відповідно до рівня навчання.

3.2.2.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної середньої освіти.

3.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в освітніх закладах і установах освіти, здійснення освітнього процесу в закладах освіти державною мовою.

3.2.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів осіб, які належать до корінних народів або національних меншин України, права вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини в закладах освіти.

3.2.6.Готує статути (зміни до статутів) закладів освіти, подає на затвердження до селищної ради та до органу державної реєстрації для проведення реєстрації.                  

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти

3.3.1.Сприяє навчально-методичному  забезпеченню закладів освіти.

3.3.2.Впроваджує навчальні плани, освітні програми, затверджені Міністерством освіти і науки  України; погоджує навчальні плани закладів освіти; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3.Організує навчання обдарованих дітей; організовує в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.4.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичних літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти.

3.3.5.Видає інформаційно-методичні бюлетені.

 

3.4.Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти

  3.4.1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.

  3.4.2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

  3.4.3.Аналізує використання у закладах освіти бюджетних коштів, залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для створення умов для навчання дітей.

 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти

3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2.Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року,  до роботи в осінньо-зимовий період.

3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

 

3.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу

в закладах освіти та забезпечення їх соціального захисту

3.6.1. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і у встановленому порядку вносить їх на розгляд селищної ради.

3.6.2.Удосконалює систему пошуку та відбору талановитих                                   і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

3.6.3.Координує в межах своєї компетенції діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій  щодо організації відпочинку дітей закладів дошкільної та загальної середньої освіти; дозвілля дітей.

3.6.4.Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей.

3.6.5.Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї.

3.6.6.Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу.

3.6.7.Проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, з питань, що належать до його компетенції.

3.6.8.Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

3.6.9.Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних та регіональних програм з питань протидії торгівлі людьми.

3.6.10.Забезпечує облік та контроль за своєчасним розглядом письмових та усних звернень громадян.

3.6.11. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-трудових  відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань.

 3.6.12.Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів                 і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.6.13.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.14.Сприяє діяльності дитячих  організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.15.Надає в установленому порядку підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту.

3.6.16.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.6.17.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.6.18.Організує харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.19.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.20.Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах і,                у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.6.21.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

3.6.22.Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.23.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.24.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

 

3.7. Інша діяльність відділу освіти

  3.7.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан                     і розвиток освіти на території селищної ради; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

  3.7.2.Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти (не рідше ніж один на рік).

  3.7.3.Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

  3.7.4.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

  3.7.5. Вживає заходів, передбачених Законом України „Про  доступ  до публічної інформації”,  щодо  забезпечення  доступу  до  інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Права відділу  освіти

4.1.Залучити до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.

4.3.Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, колегії, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі селищної ради.

4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів                      і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради.

4.8.Укладати  в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

  1. Керівництво та апарат управління

5.1.Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Царичанської селищної ради за погодженням                          з начальником департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш 5 років та володіти державною мовою.

 

5.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами

5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу.

5.2.2.Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання.

5.2.3.Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання.

5.2.4.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів та установ освіти.

5.2.5.Подає на затвердження голови Царичанської селищної ради  проєкт кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.

5.2.6.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.

5.2.7.Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти селищної ради.

5.2.8.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти  селищної ради державними нагородами, в тому числі  і  президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.9.Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.2.10.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Царичанської селищної ради, начальником департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Царичанської селищної ради за поданням начальника відділу освіти.

5.5. Начальник відділу освіти вносить пропозиції щодо формування штату працівників відділу освіти, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою виконавчого комітету Царичанської селищної ради за поданням начальника відділу освіти.

 

5.6. Структура відділу освіти виконкому Царичанської

селищної ради

5.6.1.При відділі освіти створюється колегія.

5.6.2.При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

5.7. Відділ освіти співпрацює з іншими освітніми установами, організаціями, розташованими на території селищної ради.

5.8. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконкому Царичанської селищної ради,  департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та  інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.